افتتاح مرکز جامع ژنتیک نور دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

تعیین هویت ژنتیکی، تحقیقات و فناوری ژن و سلول، پایگاه داده ملی ژنوم و خدمات ژنتیک پزشکی از جمله بخش‌های این مرکز است.