ناصر ملک مطیعی درگذشت

ناصر ملک مطیعی بازیگر مطرح دوره قبل از انقلاب به دیار باقی شتافت.