دستگاه حضور و غیاب تشخیص صدا افق تایم

باید توجه داشته باشید که استفاده از سیستم حضور غیاب با صدا برای مراکزی که سر و صدای زیادی در محیط وجود دارد یا تعداد پرسنل زیاد است. آنچنان کاربردی نخواهد بود. به عنوان مثال استفاده از دستگاه حضور و غیاب کارخانه با تکیه بر فناوری تشخیص صدا، به دلیل محیط پر سر و صدا و شلوغ کاربرد زیادی نخواهد داشت. ضمن اینکه استفاده از سیستم ثبت ساعت ورود و خروج پرسنل با صدا ممکن است به خودی خود تولید صدا کند. بنابراین برای استفاده در سازمان‌هایی مانند استارت آپ‌ها مناسب نیست. این گونه شرکت‌ها معمولا محل‌هایی هستند که افراد شاغل در آن‌ها در ساعات متغیری در محل کار حاضر شده و ساعت ورود و خروج اعضای یک استارت آپ با یکدیگر هماهنگ و همزمان نیست.
https://ofoghfaravision.com/attendance-device/biometric-attendance-device/sound-detection-attendance-device/