ابتلا یک نفر دیگر به ویروس جهش یافته انگلیسی کرونا

یک نفر دیگر به ویروس جهش یافته انگلیسی کرونا مبتلا شد