غواصی در بین کوسه ها و جمع آوری قلاب ماهیگیران

غواصی کردن در بین کوسه ها این غواص خانوم قلاب های ماهیگری که در دهان کوسه هاست را جمع آوری میکند.