دوره ویدیویی - اثربخشی آموزش بهبود یادگیری و عملکرد- جف تویستر

آموزش سازمانی برای ارتقای توانمندی و مهارت های نیروها یکی از بایدهای هر کسب و کاری است.
سازمان ها هزینه های قابل توجهی برای این امر تخصیص می دهند و تازه این همه ماجرا نیست.
باید بتوانید تحقق اهداف آموزشی را بسنجید.
دوره اثربخشی آموزش با تدریس جف تویستر، یک دوره جامع برای یادگیری تعیین نرخ بازگشت سرمایه در یادگیری است.
بررسی مدل ها و تعیین چهارچوب کاری مناسب برای کاربرد آنها، استراتژی آموزشی شما را تکمیل می کند.
+برنامه های ارزیابی، گزارشات، چک لیست ها و کاربرگ های نمونه جهت ارزیابی برنامه توسعه کارکنان در فایل های تمرینات این دوره

موضوعاتی که در این دوره تدریس می شوند:
ایجاد استراتژی ارزیابی
جمع آوری داده های سنجشی
ارائه توصیه های مناسب برای بهبود دوره های آموزشی
مدل کرک پاتریک
روش نرخ بازگشت سرمایه فیلیپس
روش بررسی موردی موفقیت برینکرهاف
تحلیل پیشگویانه و ....

با صدای حامد بیطرفان

لینک خرید:
https://b2n.ir/J.TMeas.LearnEffect
لینک خریدسایر محصولات کسب و کار و موفقیت یا روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com