حوصله ندارم به انگلیسی + بهترین معادل‌های انگلیسی

چطوری به انگلیسی بگیم "حوصله ندارم"
حوصله ندارم به انگلیسی
برای گفتن حوصله ندارم به انگلیسی میتونیم از یکی از این شش روش استفاده کنیم

I’m not in the mood(حوصله ندارم)
I’m not in the mood for playing(حوصله بازی کردن ندارم)
Get out of here/get out of my face(برو بابا ولمون کن حوصله ندارم)
I’m bored stiff(من کاملاً بی‌حوصله هستم)
I’m in a lousy mood(من در بدترین حالت بی‌حوصلگی هستم)
I don’t feel like studying(حوصله درس خواندن ندارم)
I feel like playing the piano(هوس کردم پیانو بزنم)