دریافت به قیمت یارانه‌ای؛ فروش به قیمت آزاد

یک واحد تولیدی قندریزی در زنجان پس از دریافت شکرهای یارانه‌ای، آنها را به قیمت آزاد به فروش می‌رساند.

تعزیرات زنجان با در دست داشتن اسنادی از این تخلف گسترده ۶۰۰ تنی، واحد تولیدی مذکور را پلمب کرد.