نوجوان سقوط کرده به درز انقطاع ۲ ساختمان، در لحظه نجات

لبخند علی، نوجوان سقوط کرده به درز انقطاع ۲ ساختمان، در لحظه نجات