نماینده رسمی فروش دستگاه نگین چین در کشور

دستگاه های پیشرفته نگین چین طاقه ای پالس کو
با توجه به قطعات باکیفیتی و جدیدی که در ساخت آن به کار برده شده است می تواند
هر طرح و نقشی را روی پارچه پیاده کند
این دستگاه اخرین نوع تکنولوژی دستگاه نگین چین در دنیا می باشد
شماره های تماس:
0915314003705138849952
دستگاه های صنعتی اورگان با تکنولوژی ژاپن