کلیپی زیبا از نجات شاهوار در شاهرود

کلیپی زیبا از شاهوار بلندترین قله رشته کوه البرز شرقی و منبع آب‌ساز دشت ‌های شاهرود