FDM جدیدترین روش درمان

www.drgholenj.com بهترین فیزیوتراپی در اصفهان و تجربه متخصص: برای من به عنوان درمانگر ، یک تجربه باورنکردنی و آموزشی بود که به من اجازه داده شد با FDM یاد بگیرم که خود بیمار متخصص درمان موفقیت آمیز بیماری های خود باشد. او از طریق زبان بدن و شرح دقیق علائم خود ، درمانگر را کمک می کند روش های صحیح درمان را بیابد. او یک "قطب نما" برای درمانگر است که هنگام تحریک یا تحریف فاشیال توسط درمانگر او راراهنمایی می کند.