کشف یک میدان نفتی بزرگ با 53 میلیارد بشکه نفت

کشف یک میدان نفتی بزرگ با 53 میلیارد بشکه نفت