لحظه پیروزی شدن امیر علی اکبری برابر گراواس آمریکایی

لحظه پیروزی شدن امیر علی اکبری برابر گراواس آمریکایی