فیلم قهرمانی شاهین ایزدیار در شنا 100 متر پروانه (بازیهای پارا آسیایی)

فیلم قهرمانی شاهین ایزدیار در شنا 100 متر پروانه (بازیهای پارا آسیایی)