پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی بروز فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در رابطه کمالگرایی والدین به صورت کامل سایت بروز فایل - عنوان بررسی رابطه کمال گرایی و معیارهای سرسختانه والدین و اضطراب اجتماعی و عزت نفس کودکان زیر ده سال این پژوهش با هدف تعیین نقش کمال طلبی و معیارهای سرسختانه والدین با اضطراب اجتماعی و عزت نفس در کودکان زیر ده سال انجام شد .
دانلود : http://beroozfile.ir/product/14687/315