وعده‌ های تو خالی بعضی از نمایندگان مجلس

با نزدیک شدن به انتخابات برخی از نمایندگان، وعده‌های تو خالی برای رای آوردن می دهند که خیلی از این وعده‌ها عملی نیستند و یا آنها را فراموش میکنند.