جامعه سازی 14

اندیشکده یقین -◄ دکتر حسن عباسی -◄ دکترین ملی زندگی -◄ طرح ریزی استراتژیک در افق 1414 -◄ دکترینولوژی -◄ کلبه کرامت -◄ جلسه 61 - جامعه سازی 14 - اقتصاد و جامعه ی سوسیالیستی ( تعاونی ) - 86/7/12 - https://Gap.im/jame - https://eitaa.com/jame66