عایق رطوبتی چوب

یکی از دغدغه هایی که موقع خرید کابینت های چوبی یا استفاده استفاده از نماهای نماهای چوبی باد کردگی و باد کردگی و پوسیدگی آنها در اثر مواجهه با رطوبت و آب می باشد برای برای جلوگیری از این از این اتفاق بهتره از ضد آب کننده های چوب استفاده کنیم مناسب ترین عایق چوبی که در طبیعت وجود دارد ضد آب کننده های نانو می باشند
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%B6%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-masoumeh-mazdaki/