متولدین اسفند ماه را بشناسیم !

خصوصیات کلی اخلاقی متولدین اسفند ماه :
رویا پرداز - اهل معنویات - قابل انعطاف - متین و آرام

خصوصیات اخلاقی زن متولد اسفند ماه :
مهمان نواز - مغرور - صبور

خصوصیات اخلاقی مرد متولد اسفند ماه :
شجاع - زیرک - فهیم