آموزش هنرهای نمایشی به ناشنوایان در چین

جینگ شیاو دی، مربی عاشق، هنرمندانه در جهان سرشار از سکوت هنرجویانش به آنها هنرهای نمایشی یاد می دهد تا با دستهای احساسشان، نوازشگر قلبها باشند.