تمرین پنالتی مدیرعامل پرسپولیس و معاون باشگاه در حاشیه تمرینات

در حاشیه تمرین امروز، آقای جعفر سمیعی مدیرعامل و دکتر ابراهیم شکوری معاون باشگاه برای یکدیگر پنالتی زدند