کارتون بره ناقلا / بره شاون

شان آرزوی یک زندگی سریع را دارد. او به شانس خود اعتقادی ندارد ، زیرا شرلی به دنبال چیزی است که آرزوی او را محقق کند. تنها موانعی که سر راه او قرار دارد بقیه گله ها هستند.