استاد غفاری ، خدایا دوستت دارم

خدایا خیلی دوستت دارم ، بخاطر تو هر کاری میکنم ، واجبات را انجام میدهم ، محرمات را ترک میکنم