تدریس-ژنتیک-کنکور+09044686613 معلم زیست-نازیلا ایمنی

ژنتیک سخته؟ متوجه نمیشی؟ ژنتیک کنکور را به ما بسپارید.
جهت تهیه پکیج ژنتیک کنکور: 09044686613 نازیلا ایمنی-معلم زیست
تدریس خصوصی زیست+ تدریس زیست کنکور: 09044686613 نازیلا ایمنی-معلم زیست
تدریس رایگان زیست:09044686613 نازیلا ایمنی-معلم زیست