آموزش ورد - بخش سوم - ویرایش متن - قسمت دوم

تغییر نماهای سند
بررسی نماهای سند
کار با قاب پیمایش
بزرگنمایی و کوچک نمایی
درج یک نماد
کار با معادلات
تنظیم گزینه ها برای انجام کارهای جانبی
استفاده از کارهای جانبی
ترجمه متن