آخرین اخبار از طرح شهید سردار سلیمانی

نمکی، وزیر بهداشت و درمان کشور گفت: با همکاری مردم و اجرای طرح شهید سردار سلیمانی، همه مناطق قرمز به نارنجی و زرد تبدیل شد.