نمونه تولید محتوای خوب : پمینا

پمینا از برندهای گروه کاله، از نمونه های استاندارد و خوب تولید محتوا در شبکه های اجتماعی است. این محتوا از پمینا را ببینید.
http://www.myindustry.ir