میروم [به منزلشان]؛ خوب نیست [ آنها بیایند ] (سردار سلیمانی در همدان)

میروم [به منزلشان]؛ خوب نیست [آنها بیایند].
لحظاتی از حضور اخیر در منزل خانواده شهدا در همدان. ۹۷/۵/۴

توضیحات در »» https://bonyana.com/