چارپاره « دریای چشمانت » روزی مرا آغوش تو بس بود ،،، اینک ولی ویرانِ ویرانم

دکلمه مشترک چارپاره « دریای چشمانت »
با صدای : قاسم ساروی و صدای بیقرارم (نوید)
شاعر : قاسم ساروی

تاراج پاییز است در جانم
گویا مرا اقبال در خواب است
ژرف است دریای دو چشمانت
اما دلم مرداب مرداب است