سابلیمینال زبان فرانسه - با کمک ضمیر ناخودآگاه

https://www.sublimiran.com/product/learn-french-language

بهبود عملکرد ناخودآگاه و هماهنگی ذهنی بیشتر در یادگیری و استفاده از زبان فرانسوی به کمک تلقینات قدرتمند در سطح ناخودآگاه - سابلیمینال زبان فرانسه