متن تبریک روز مرد به همکار۹۷: تبریک روز پدر به همکار ۹۷

چیزی شایسته ای نسبت به مرد همسایه شما نیست؛ نجیب واقعي برتري نسبت به سابق خود شماست. وينستون چرچيل
ادامه مطلب
[متن تبریک روز مرد به همکار۹۷](https://paghman.ir/2019/03/15/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%B9%DB%B7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2/#more-5071)