فرق no و not

no و not هنگامی که توی جمله استفاده میشوند هر کدام قاعده و ساختار خودشان را دارند.اگر اسم در جمله تک و تنها باشه قبلش از no استفاده می شود اما اگر قبل از اسم one ، an،a و ... باشه دیگه نمی توانیم از no استفاده کنیم و به جای آن از not استفاده می شود.