هشتاد درصد هیئت ها پروتکل ها را رعایت کردنند

رئیس جمهور: حداقل 80% هیئت های عزاداری تمامی شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کردند/یک عزاداری استثنایی در تاریخ ایران ثبت شد