جادَه ای بی نظیر ، با ۶۹ پیچ ۱۸۰ درجه ای !.

این جادّهٔ شگفت انگیز ، در ژاپن ، قرار دارد .
در این ویدئو ، تیم اسکیت برد " رد بول " ،
در این مسیر ، مسابقهٔ سرعت ،
برگزار کرده است .