حوادث وحشت ناک از خودرو ها در داخل شهر.

حوادث وحشت ناک از خودرو ها در داخل شهر.
حوادث در بزرگ راه.
به هم خوردن تعادل رانندگان در روز های بارانی و باعث ایجاد شدن حادثه می شود
چپ کردن ماشین ها.