دستگاه حضور و غیاب تشخیص خطوط کف دست افق تایم

مزایای سیستم حضور و غیاب تشخیص خطوط کف دست افق تایم
این سیستم هوشمند حضور و غیاب تنها به چند لحظه کوتاه برای احراز هویت فرد احتیاج دارد. همچنین برای ثبت ساعت ورود و خروج پرسنل و برقراری نظم حضور در سازمان، به هیچ وجه خود ایجاد بی نظمی‌ نخواهد کرد؛ برخی از سیستم‌های کنترل تردد کارکنان مانند دستگاه حضور و غیاب تشخیص صدا ممکن است کمی در محیط بی نظمی ایجاد کنند؛ چرا که هر فرد برای ثبت ساعت ورود و خروج لازم است صحبت کند تا دستگاه صوت او را شناسایی کند. اما سیستم کنترل ساعت ورود و خروج با تشخیص کف دست بدون هیچ صدایی و ایجاد اختلال در نظم سازمان شما، قادر است حضور و غیاب افراد شاغل در مجموعه را مدیریت کند. بنابراین اگر در سازمان خود به برقرار بودن سکوت و حذف صداهای اضافی احتیاج دارید؛ خرید دستگاه کنترل تردد پرسنل با شناسایی خطوط کف دست را در اولویت قرار دهید. به عنوان مثال دستگاه حضور و غیاب مراکز مشاوره لازم است به آرامش محیط کمک کرده و باعث بر هم زدن آرامش افراد نشود.
https://ofoghfaravision.com/attendance-device/biometric-attendance-device/detecting-palm-lines-attendance-devices/