سوتی مجری مسابقه شبکه آی فیلم

مجری مسابقه شبکه آی فیلم : جایزه شما واریز شد
شرکت کننده: من که هنوز شماره حساب ندادم