جزئیات خدمات رسانی به شهروندان در طرح ترافیک زمستانی

اعلام جزئیات خدمات رسانی به شهروندان در طرح ترافیک زمستانی امسال