کارگاه نهج البلاغه در خانه-حکمت هفده-32

کارگاه نهج البلاغه در خانه

حکمت هفده
موضوع : تقویت قدرت اسلام

معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز