کرونا بی رحم‌تر از همیشه!

اگرچه بسیاری از ما همچنان تصور می‌کنیم که بستری شدن در آی سی یو و نفس کشیدن مشقت بار با دستگاه سرنوشت دیگران است و به ما ربطی ندارد.