دختربچّه و آقای "علیرضا پناهیان" ! .

آقای پناهیان ، در حال سخنرانی است .
دختربچّه ای ، جلوی منبر آمده ،
و خطاب به وی می گوید :
بیام بالا ! .
آقای پناهیان ، قبول می کند و دختربچّه را ،
تا پایان سخنرانی ، روی زانوی خود ،
می نشاند .
واکنش های این کودک ، در طول سخنرانی ؛
تماشایی است .