کوکوی تره تبریز

کوکوی تره تبریز از غذاهای محلی آذربایجان است که نیاز به زمان زیادی برای آماده شدن ندارد اما در عین سریع بودن خوشمزه نیز است.