شعر زیبای "به نام نامی سر" _ سیّدحمیدرضا برقعی

این شعر شیوا را ، "سیّد حمیدرضا برقعی " ؛
در رثای امام حسین (ع) ، سروده است .
متن شعر ، در سایت های ادبی ،
موجود است .