درمان دیابت-1

درمان کامل دیابت آقای مجید بی درنگ . بیمار دیابتی انسولینی که 25 واحد انسولین صبح و 25 واحد انسولین شب ایشان به صفر انسولین رسید در کمتر از یک ماه . بدون هیچ داروی شیمیایی فقط با نوشیدن آب مغناطیسی و قلیایی. شماره ثبت اختراع 89812 دکتر مومنی. 09303748811 www.magnetic-water.ir