سانیا سالاری ... پاسخ سانیا سالاری به شایعه ها

سانیا سالاری میگوید کاش دوستانی که شایعه پراکنی می کنند رزومه بنده را مطالعه می کردند.