شمشیر اژدها

شمشیر اژدها - Dragon.Blade.2015 - داستان فیلم در دوران سلسلهٔ هان اتفاق می افتد و دربارهٔ عده ای سرباز رومی می باشد که سر از چین درمی آورند و با محافظان جاده ابریشم (جکی چان) که به آنجا تبعید شده اند مواجه می شوند... - https://Gap.im/nama66