آموزش جستجوی پیشرفته در نرم افزار اکسل Vlookup

هزاران دقیقه ویدیوی آموزشی تخصصی و پیشرفته در سایت هدف آموزش مشاهده نمایید:
https://hadafeamoozesh.com

جهت جستجوی محتوای یک سلول در یک محدوده یا ناحیه از سلول ها ، از تابع VLookup استفاده می شود.
در این آموزش می خواهیم تابع VLookup را در قالب 3 مثال کاربردی بررسی نمائیم.