شیکاگو بولز - پورتلند تریل بلیزرز / 9 ژانویه 2019

فول گیم شیکاگو بولز - پورتلند تریل بلیزرز / 9 ژانویه 2019