وزیر ورزش: امکان پرداخت پاداش سکه به قهرمانان وجود ندارد

وزیر ورزش: امکان پرداخت پاداش سکه به قهرمانان وجود ندارد